گلدان تالار

گلدان تالار
اهمیت گلدان تالار در تالار: یکی از مولفه های مهم در تزئین و زیبا سازی تالار به کار گیری هنر گل آرایی با استفاده از گلدان تالار یا همان گلدان...