آیینه و شمعدان

شمعدانی تالار
شمعدان تالاری استفاده از آیینه و شمعدان تالاری در مراسم عقد و عروسی یکی از رسوم اصیل و بسیار قدیمی ایرانی میباشد که در این رسم زیبا استفاده از آیینه...